Regulamin

  

 

 

REGULAMIN RAJDU

 

 1. Organizatorzy

 

 1. Cele rajdu
 • Popularyzacja turystki pieszej i rowerowej,
 • Poznawanie walorów historycznych i turystycznych województwa Świętokrzyskiego,
 • Integracja środowisk lokalnych,
 • Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
 • Nauka przez zabawę,
 • Połączenie aktywnej formy wypoczynku i poznawania historii regionu,
 • promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej wśród dzieci i młodzieży.

 

 1. Zgłoszenia do rajdu
 • Rajd jest elementem projektu „Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica”
 • Rajd odbędzie się 10.2017
 • Imienne zgłoszenia zgodnie z formularzem on-line należy przesyłać w terminie do 25.09.2017 poprzez stronę tp.agh.edu.pl  wchodząc w zakładkę „Rajd Staszica – Rejestracja” lub   klikając tutaj.
 • Meta rajdu znajduje się w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice,
 • Opłata startowa za udział w rajdzie wynosi 8 zł. Opłata w całości przeznaczona jest na kwestie związane z przygotowaniem Rajdu: przygotowanie ogniska, materiały promocyjne, przygotowanie terenu, pamiątkowy magnes.

 

 1. Warunki uczestnictwa
 • W rajdzie mogą wziąć udział:
  • zorganizowane grupy szkolne,
  • grupy rodzinne i przyjacielskie,
  • osoby indywidualne.
 • Warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży do lat 18 w Rajdzie jest zapewnienie opieki osoby dorosłej. Przyjmuje się, że zorganizowana niepełnoletnia 9-osobowa grupa winna mieć 1 opiekuna pełnoletniego oraz zgody rodziców na udział w Rajdzie.
 • Wpisanie się na listę uczestników Rajdu świadczy o akceptacji warunków regulaminu Rajdu.
 • Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do poruszania się tylko wyznaczonymi trasami oraz przebywania na imprezie plenerowej w wyznaczonym miejscu.
 • Poruszanie się samochodami lub motorami po terenie na którym będzie odbywała się impreza plenerowa jest zabronione.yłączone z tego zostają pojazdy organizatorów, które muszą być oznaczone specjalną kartą umieszczoną na przedniej szybie.
 • Rajd odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

 

 1. Program Rajdu

Celem Rajdu jest odwiedzenie jak największej ilości obiektów poprzemysłowych województwa Świętokrzyskiego związanych z osobą Stanisława Staszica.

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest odwiedzenie przynajmniej jednego obiektu. Uczestnicy Rajdu powinni prowadzić dokumentację fotograficzną ze wszystkich obiektów/miejsc, które udało im się odwiedzić, polubić profil Facegbook   www.fb.pl/swietokrzyskiesladamistanislawastaszica i wstawić zdjęcie z odwiedzonego obiektu na tablicę danego profilu.

Finał Rajdu odbędzie się 2 października br. o godzinie 14.00 w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.  Proponowane trasy Rajdu w załączniku 1.

 

 1. Postanowienia końcowe

Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do:

 • Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatorów Rajdu, opiekunów grup.
 • Posiadania dokumentów tożsamości (młodzież do lat 18 musi posiadać legitymację szkolną)
 • Przemieszczanie się zorganizowaną grupa i niezbaczanie z wyznaczonego szlaku (proponowane trasy Rajdu załącznik)
 • Podczas Rajdu obowiązują zachowania proekologiczne.
 • Zgłaszanie do organizatorów bądź opiekunów grup wszelkich zauważonych niebezpieczeństw.

 

Podczas Rajdu organizatorzy gwarantują:

 • Okolicznościowy, pamiątkowy magnes,
 • Grupy zorganizowane otrzymają dyplom za uczestnictwo w Rajdzie,
 • Posiłek na mecie Rajdu.

 

 1. Kontakt

Katarzyna Styk Koordynator projektu

e-mail:  styk.katarzyna@gmail.com     tel. 508 694 753    strona www: www.tp.agh.edu.pl

 

Załącznik 1